- gotówka na dowolny cel

- prowizja –  0 %

- oprocentowanie stałe – 9,00 %

- kredyt dopasowany do Twoich potrzeb i dochodów, nawet 20 000 zł

- minimalna kwota kredytu – 1 000 zł

- okres kredytowania do 36 miesięcy

- przyjazne procedury, możliwość:

 • indywidualnego ustalenia dnia spłaty raty
 • ustanowienia automatycznej spłaty rat z konta

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo u Doradców w Placówkach BBS-Banku.

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim dla kredytu gotówkowego wynosi 9,38 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1.000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 1.144,68 zł, oprocentowanie stałe 9%, całkowity koszt kredytu 144,68 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, ubezpieczenie 0,00 zł, odsetki 144,68 zł), umowa zawarta na okres 36 miesięcy, wyliczona na dzień 22 listopada 2021 r., oparta na reprezentatywnym przykładzie.

  Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez  BBS-Bank. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

Zapraszamy!!!

                              

Pliki do pobrania

 1. Wniosek
 2. Formularz danych klienta
 3. Oświadczenie o dochodach (dla klientów posiadających ROR w BBS-Banku)
 4. Zaświadczenie o dochodach (dla klientów nie posiadających ROR w BBS-Banku)

- gotówka na: zakup i/lub montaż odnawialnych źródeł energii, montaż okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie, wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie pokrycia dachowego o naturalnym pochodzeniu, realizację przyłącza do miejskiej sieci cieplnej, wykonanie domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych, zamontowanie systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód, zakup kotłów centralnego ogrzewania, zakup i montaż ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD, zakup samochodów osobowych z napędem elektrycznym, zakup rowerów, zakup innych materiałów i urządzeń uznanych przez bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne.

- prowizja – 5,0 %

- oprocentowanie zmienne – 5,26 %

UWAGA! Obniżymy marżę do wysokości 2,74 p.p. w terminie do 14 dni roboczych od dnia dostarczenia faktur potwierdzających zakup urządzeń ekologicznych na min 60% całkowitej kwoty  kredytu (albo od dnia wypłaty kredytu, w przypadku przedstawienia faktury VAT wraz z wnioskiem o kredyt). Faktury należy dostarczyć w terminie 3 miesięcy od daty wypłaty kredytu.

- kwota kredytu do 70 000 zł

- okres kredytowania do 96 miesięcy

- przyjazne procedury, możliwość:

 • indywidualnego ustalenia dnia spłaty raty
 • ustanowienia automatycznej spłaty rat z konta

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,85 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 12 772,52 zł, oprocentowanie zmienne WIBOR 6M plus marża banku 5,00 p.p. - 5,26 %, całkowity koszt kredytu 2 772,52 zł (w tym: prowizja 500,00 zł, odsetki 2 272,52 zł ubezpieczenie 0,00 zł usługi dodatkowe 0,00 zł), 95 miesięcznych rat-127,84 zł i 1 rata -127,72 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 10.11.2020 r., na reprezentatywnym przykładzie. Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.c. Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Promocja obowiązuje od 10 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.                   

Pliki do pobrania

 1. Wniosek o kredyt
 2. Formularz danych klienta
 3. Oświadczenie o dochodach (dla klientów posiadających ROR w BBS-Banku)
 4. Zaświadczenie o dochodach (dla klientów nie posiadających ROR w BBS-Banku)

- gotówka na dowolny cel

- prowizja –  0 %

- oprocentowanie zmienne – 6,50 %

- kredyt dopasowany do Twoich potrzeb i dochodów, nawet 100 000 zł

- minimalna kwota kredytu – 5 000 zł

- okres kredytowania do 96 miesięcy

- przyjazne procedury, możliwość:

 • indywidualnego ustalenia dnia spłaty raty
 • ustanowienia automatycznej spłaty rat z konta

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,70 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 12 854,73 zł, oprocentowanie zmienne, liczone w oparciu o stawkę WIBOR 12 M powiększoną o marżę banku w wysokości 6,25 pp. 6,50 %, całkowity koszt kredytu 2 854,73 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 2 854,73 zł, ubezpieczenie 0,00 zł usługi dodatkowe 0,00 zł), 95 rat po 133,90 zł i 1 rata po 134,23 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 15.03.2021 r., na reprezentatywnym przykładzie. Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 K.c. Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Promocja obowiązuje od 15 marca do 31 grudnia 2021 r.               

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek                                                          
 2.  Formularz danych klienta                           
 3.  Oświadczenie o dochodach (dla klientów posiadających ROR w BBS-Banku)                            
 4.  Zaświadczenie o dochodach (dla klientów nie posiadających ROR w BBS-Banku) 

BBS-Bank w oparciu o umowę współpracy z Funduszem Pomerania oferuje klientom z sektora MŚP, zarejestrowanym i posiadającym siedzibę lub prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego, kredyt inwestycyjny z poręczeniem za 0 zł.

Dlaczego warto?

 • darmowe Poręczenie Funduszu Pomerania,
 • długi okres kredytowania – 15 lat,
 • maksymalna kwota kredytu – 2.800.000,00 zł,
 • możliwość zastosowana karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
 • niska prowizja i opłaty – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego,
 • atrakcyjne oprocentowanie – zgodnie z Tabelą oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym.

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy (spełniającego warunki określone w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008), w tym w szczególności na:

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo - handlowych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy, 
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, 
 • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Zapraszamy do placówek BBS- Banku.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Bałtyckim Banku Spółdzielczym
 2. Wniosek o kredyt
 3. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
 4. Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym
 5. Metryka Reporęczenie MŚP

Kredyt obrotowy „Agro Plus” przeznaczony jest dla podmiotów rozpoczynających lub prowadzących działalność rolniczą.

Dlaczego warto?

 • uproszczona forma składania wniosku
 • kwota minimalna – 10.000,00 zł
 • kwota maksymalna – do 200.000,00 zł łącznego zaangażowania danego produktu
 • maksymalny okres kredytowania – do 48 miesięcy
 • dogodne formy zabezpieczenia
 • oprocentowanie zmienne – stawka WIBOR 3M + 3,78 p.p.
 • kredyt nieodnawialny, udzielany w rachunku kredytowym
 • prowizje i opłaty – 2,50 % prowizja przygotowawcza, pozostałe prowizje i opłaty pobierane zgodnie z obowiązująca w BBS-Banku TPiO.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Bałtyckim Banku Spółdzielczym
 2. Wniosek o kredyt
 3. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
 4. Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym

 

Kredyt obrotowy – Obrotówka Plus przeznaczony jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą od minimum 12 miesięcy w formie uproszczonej księgowości (książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa). Służy finansowaniu bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym doraźnych sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług. Można nim spłacić zobowiązania w innych bankach.

Dlaczego warto?

 • kredyt nieodnawialny – udzielany w rachunku kredytowym,
 • minimalna wysokość kwoty kredytu – 10.000,00 zł
 • maksymalna kwota kredytu – 200.000,00 zł,
 • maksymalny okres kredytowania – 48 miesięcy,
 • możliwa karencja w spłacie kapitału – do 12 miesięcy,
 • dogodne formy zabezpieczeń,
 • oprocentowanie liczone w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3M obliczaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek + 4 p.p. marża banku,
 • prowizja przygotowawcza 1 % , pozostałe prowizje i opłaty zgodnie z obowiązującą w banku Taryfą,
 • kredyt nie podlega rozliczaniu fakturami, rachunkami lub innymi dokumentami.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych w Bałtyckim Banku Spółdzielczym
 2. Wniosek o kredyt
 3. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego
 4. Wyciąg z Tabeli oprocentowania kredytów w Bałtyckim Banku Spółdzielczym

 

Mastercard - międzynarodowa debetowa karta walutowa z funkcją zbliżeniową, wydawana do rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych:

1) dla klientów indywidualnych – do rachunków w EUR, GBP, USD

2) dla klientów instytucjonalnych – do rachunków w EUR, GBP, USD

 

Od 1 czerwca br. bank oferuje międzynarodową kartę kredytową MasterCard Gold z funkcją zbliżeniową, która jest przeznaczona dla klientów indywidualnych, osiągających dochody w wysokości powyżej 3 tys. zł miesięcznie.

Dlaczego warto?

Poza standardowymi funkcjami płatniczymi karta posiada szereg dodatkowych korzyści:

 • wydłużony okres bezodsetkowy (54 dni),
 • pakiet ubezpieczeń,
 • program rabatowy MasterCard: Buy&Smile,
 • program MasterCard Premium Clubs,
 • transakcja za zakupy przez Internet zabezpieczona jest usługą 3D Secure na SMS (dotychczas usługa 3D Secure była dostępna na hasło stałe).

 

Strona 1 z 2

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com