Szanowni Klienci,
Wszystkie osoby, które posiadają w BBS-Banku rachunek oszczędnościowy,  oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej i nie jest to rachunek wspólny, ani nie jest prowadzony na rzecz SKO lub PKZP, mają możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci*. Wydanie takiej dyspozycji spowoduje, że w przypadku śmierci posiadacza rachunku, bank (po uzyskaniu informacji o śmierci) wypłaci środki zgromadzone na rachunku osobom wskazanym w tej dyspozycji.

Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci można złożyć w formie pisemnej w placówce banku prowadzącej rachunek. Zasady składania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci do rachunków bankowych określone są w art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz w § 40 „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych”.
( http://www.bbs-bank.pl/images/stories/dok_indywidualni/ror/reg_indyw_01.04.pdf)


Dodatkowo informujemy, iż w przypadku śmierci posiadacza rachunku, który złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, bank będzie pisemnie powiadamiał osoby wskazane w tej dyspozycji o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu. W związku z powyższym, jeżeli wcześniej złożyli Państwo taką dyspozycję, przypominamy o możliwości aktualizacji danych osobowych i kontaktowych w placówce banku prowadzącej rachunek.


*opłata zgodna z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com