CRBR

Firmy i instytucje

Mając na względzie wygodę klientów naszego Banku, przedstawiamy poniżej najważniejsze, skrótowe informacje dotyczące nowego obowiązku:

Czym jest CRBR?

To prowadzony przez Ministra Finansów publiczny rejestr osób, które sprawują kontrolę nad spółkami – tzw. beneficjentów rzeczywistych. Obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych wszedł w życie 13 października 2019 r.

Kogo obowiązuje wpis do CRBR?

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wpisowi do CRBR podlegają:

 1. spółki jawne;
 2. spółki komandytowe;
 3. spółki komandytowo-akcyjne;
 4. proste spółki akcyjne;
 5. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 oraz z 2021 r. poz. 355);
 6. trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
  a) mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
  b) nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu;
 7. spółki partnerskie;
 8. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
 9. spółki europejskie;
 10. spółdzielnie;
 11. spółdzielnie europejskie;
 12. stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 13. fundacje.

Jaki jest termin zgłoszeń?

Wpisu należy dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego (katalog zdarzeń obligujących trusty do dokonania wpisu został określony odmiennie w ustawie).

Po zgłoszeniu spółki do CRBR należy zaktualizować dane w CRBR w terminie 7 dni od zmiany w KRS, a w przypadkach zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do KRS, w terminie 7 dni zaistnienia zmiany.

Jak zgłosić dane?

Zgłoszenie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się wyłącznie elektronicznie na stronie rejestru CRBR, a osoba zgłaszająca będzie musiała opatrzeć je podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Co się stanie, jeśli dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych, które podałeś nie zgadzają się z CRBR?

Mamy ustawowy obowiązek zgłosić rozbieżność do właściwego organu. Organ, który odpowiada za CRBR może nałożyć na Ciebie karę finansową.

Gdzie znajdziesz informacje o CRBR?

Ogólne informacje znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów
Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego, dowiesz się tutaj.

Skip to content