RACHUNKI

Prowadzimy rachunki bankowe dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz dla osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.

Otwarcie rachunku bankowego następuje po zawarciu umowy, która ma charakter cywilnoprawny, a zasady dotyczące jej zawierania reguluje kodeks cywilny i prawo bankowe.


BIEŻĄCY

RACHUNEK BIEŻĄCY

Zasady funkcjonowania:

 • podmioty gospodarcze mają obowiązek posiadania rachunku bieżącego,
 • służy do gromadzenia środków pieniężnych posiadacza rachunku oraz prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny,
 • do otwarcia rachunku nie jest wymagane dokonanie wpłaty środków. Bank, dla ważności trwania umowy, nie stawia również wymogu minimalnej kwoty wpłaty ani nie określa częstotliwości jej wnoszenia,
 • rachunek może być prowadzony w PLN, EUR, USD, GBP,
 • wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,
 • możliwość skorzystania z usługi płatności masowych, która skierowana jest do firm posiadających dużą liczbę kontrahentów,
 • środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu według zmiennej stopy procentowej, co oznacza, że oprocentowanie w trakcie trwania umowy może ulec zmianie,
 • odsetki należne od środków na rachunku naliczane i dopisywane są na koniec każdego miesiąca.

Rachunek umożliwia:

 • przechowywanie środków pieniężnych,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • uzyskanie kredytu w rachunku bieżącym,
 • otrzymanie i korzystanie z kart,
 • korzystanie z usług bankowości elektronicznej,
 • korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez bank w ramach rachunku zgodnie z odrębnie określonymi warunkami.

Dlaczego warto otworzyć rachunek?

 • 0 zł za otwarcie rachunku,
 • 10 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku,
 • 0 zł za aktywację i korzystanie z systemu eBankNet,
 • 0 zł za wypłaty z ponad 4.000 bankomatów w Polsce (dotyczy bankomatów w ramach sieci grupy SGB i BPS),
 • 0 zł za sporządzenie wyciągu z rachunku, raz w miesiącu.

Formy dysponowania środkami:

 • zlecenia stałe to forma regulowania cyklicznych płatności dokonywanych z rachunku. Korzystający z tej usługi ceduje na bank pilnowanie terminów płatności miesięcznych, stałych opłat z tytułu płatności za telefon, energię elektryczną, gaz, itd.,
 • polecenie przelewu realizowane jest na podstawie złożonej przez posiadacza rachunku dyspozycji,
 • polecenie zapłaty polega na wyrażeniu zgody przez posiadacza na obciążenie jego rachunku. Stronami rozliczeń w formie polecenia zapłaty są odbiorca będący zleceniodawcą polecenia zapłaty, płatnik (posiadacz rachunku), bank odbiorcy i bank jako bank płatnika,
 • międzynarodowe karty płatnicze, dzięki którym można realizować transakcje gotówkowe i bezgotówkowe,
 • usługa 3D-Secure umożliwia dokonywanie zakupów w sklepach internetowych kartą płatniczą z dodatkową autoryzacją tych transakcji,
 • usługa eCorpoNet to komunikacja z bankiem za pośrednictwem Internetu, która pozwala na korzystanie z operacji bankowych niezależnie od czasu i miejsca.

Pakiety:

 • Własny Biznes – stworzony dla mikro i małych firm.
 • Biznes Plus – stworzony dla średnich i dużych firm.
 • Non profit – stworzony dla fundacji i stowarzyszeń.
 • Agro – stworzony dla rolników.

BBS-Bank otwiera i prowadzi rachunki bankowe dla JST (jednostek samorządu terytorialnego) zgodnie z warunkami zawartymi w przetargu na ich prowadzenie. Określają je zapisy w formularzu ofertowym i formularzu cenowym.

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych
 2. Wyciąg z Tabeli oprocentowania
 3. Wyciąg z Tabeli prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluta krajowa - klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego 
 4. Oprocentowanie rachunków walutowych SGB-Bank S.A.
 5. Taryfa opłat i prowizji BBS-Banku

 

Joomla templates by Joomlashine