Bałtycki Bank Spółdzielczy rozpoczął dziś przyjmowanie wniosków o dofinansowanie firm w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Za pomocą systemu bankowości elektronicznej mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż mogą ubiegać się o subwencje finansowe, których łączna wartość wyniesie 35 mld zł, z czego do mikro i MSP trafi ok. 13 mld zł.

Firmy, które w okresie kwiecień-grudzień 2020 lub październik-grudzień 2020 roku odnotowały spadek obrotów o min. 30% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019 roku, mogą od 15 stycznia 2021 roku starać się o subwencję. Jeśli spełnione zostaną następujące warunki, subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać umorzona w całości:

 • Dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro, subwencja finansowa wynosi 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Ich wysokość zależna jest od liczby pracowników i spadku obrotów.
 • Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, subwencje zależne są od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł. Pokrywać one będą do 70% ich start.

Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji mogą składać przedstawiciele firm, które są klientami Bałtyckiego Banku Spółdzielczego. Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych m.in. z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP).

Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy rozpatrzenia wniosku. Szacuje się, że z subwencji w całym kraju może skorzystać do 400 tysięcy firm.

Szczegółowe informacje na temat Tarczy 2.0 będą dostępne się na stronie www.pfr.pl.

 

Szanowni Klienci,

informujemy, że od dnia 18 stycznia 2021 r. placówki BBS-Banku będą otwarte dla Klienta w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Przedstawiamy Państwu stanowisko banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania dalszych narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego w związku z reaktywacją Wytycznych EBA.  Wytyczne będą obowiązywać od dnia 18 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Moratorium

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie Tarczy 1.0:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp

opublikowaliśmy informację na temat przedłużenia do 31 stycznia terminu dostarczania pełnomocnictw w ramach Tarczy 1.0 o następujące treści:

Informujemy, że termin dostarczenia do banków dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Program) został przedłużony do dnia 31 stycznia 2021 r.  Jednocześnie przypominamy, że bank nie jest zobowiązany do natychmiastowej odpowiedzi w zakresie potwierdzenia poprawności dostarczonych dokumentów. Weryfikacja dokumentów będzie dokonywana następczo w I kwartale 2021 r.

Jednocześnie, w celu uniknięcia wątpliwości, informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju S.A. nie będzie wyciągał negatywnych konsekwencji względem przedsiębiorców, którzy dostarczyli dokumenty potwierdzające umocowanie do banków po 31 grudnia 2020 r. (tj. po terminie wynikającym z umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie), wyłącznie na podstawie dostarczenia tych dokumentów do banków w terminie 31 grudnia 2020 r. – 31 stycznia 2021 r. W stosunku do beneficjentów Programu, którzy uchybią nowemu terminowi przekazywania dokumentów potwierdzających umocowanie, zastosowanie znajdą postanowienia umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie w zakresie dotyczącym konsekwencji nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających umocowanie we właściwym terminie.

 

Szanowni Państwo,

        Bałtycki Bank Spółdzielczy informuje, że z dniem 01.01.2021 r. wchodzi w życie nowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej dla klientów instytucjonalnych. Zmiany zawarte w dokumencie obejmują:

 1. od 01.01.2021 r. zaczną obowiązywać dwa nowe pakiety: BBS KONTO DLA FIRMY i BBS KONTO DLA BIZNESU. Pakiety zostały dostosowane do wchodzących w życie od 01 stycznia 2021 roku przepisów zrównujących przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w części praw z konsumentami, tzw. konsumeryzacja przedsiębiorców (Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnychU. 2019 poz.1495, z późniejszymi zmianami);
 2. od 01.02.2021 r. zmienią się opłaty za niektóre czynności i usługi. Zmiany zostały wyszczególnione pogrubionym drukiem w załączonej Taryfie.

Nowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej dla klientów instytucjonalnych dostępna jest również w placówkach Banku oraz na stronie www.bbs-bank.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.

                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                  Zarząd Bałtyckiego Banku Spółdzielczego

 

Komunikat do klientów sektora bankowego w sprawie procesu występowania Wielkiej Brytanii z UE

Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Wielka Brytania) nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE), jednocześnie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ustanowiony został tzw. Okres przejściowy, który w praktyce oznacza, że Wielka Brytania jest związania całym prawem UE i jest traktowana jakby nadal była członkiem UE, z tą jednak różnicą, że przedstawiciele Wielkiej Brytanii nie uczestniczą w pracach instytucji UE.

Okres przejściowy dobiega końca, a dzień 1 stycznia 2021 r. będzie pierwszym dniem po jego zakończeniu. Obecnie negocjowana jest umowa o przyszłych stosunkach między UE i Wielką Brytanią, która miałaby być zawarta jeszcze przed 31 grudnia 2020 roku. Mamy jednak do czynienia z procesem uwarunkowanym politycznie i nie można przewidzieć ostatecznego wyniku tych negocjacji.

Niezależnie od faktu, czy umowa określająca ramy przyszłych stosunków Wielka Brytania -UE zostaje zawarta czy nie, od 1 stycznia 2021 r.:

 • Wielka Brytania będzie państwem trzecim (nie będzie państwem członkowskim UE),
 • Wielka Brytania nie będzie częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Oznacza to, że podmioty z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz obywatele Wielkiej Brytanii stracą dostęp do rynku wewnętrznego UE na dotychczasowych zasadach, w tym możliwość korzystania ze swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób wewnętrznych UE na podstawie prawa UE. Obywatele UE oraz podmioty z siedzibą w UE stracą analogicznie dostęp na dotychczasowych zadach do rynku brytyjskiego na podstawie wspomnianych swobód gwarantowanych prawem UE.

Szanowni Państwo,

        Bałtycki Bank Spółdzielczy informuje, że z dniem 01.12.2020 r. zapisy obecnie obowiązującej Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone
w walucie krajowej – klienci BBS-Banku podzielone zostaną na dwie odrębne taryfy:

Zmiany w opłatach

- Od 1 grudnia 2020 r. zmienią się opłaty za dokonanie wpłat na inne banki i za wpłaty na opłaty skarbowe,

- Od 1 lutego 2021 r. zmienią się opłaty za niektóre czynności i usługi w Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – klienci indywidualni oraz Taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne.

Informacja o zmianach zawiera Pismo informacyjne dla Klientów indywidualnych wraz z załączoną Taryfą, w której zmiany zostały wyszczególnione pogrubionym drukiem.

Nowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej dla klientów indywidualnych, Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej dla klientów instytucjonalnych oraz Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne dostępna jest w placówkach Banku oraz na stronie www.bbs-bank.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają pracownicy Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.

                                                                                                                     Z poważaniem

                                                                                              Zarząd Bałtyckiego Banku Spółdzielczego

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:

 • dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta. W zależności od sytuacji są to:
 • aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),

albo

 • wydruk z CEIDG na datę Umowy i każdego z Wniosków lub na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),

albo

 • Pełnomocnictwo i aktualny/pełny odpis z KRS lub Pełnomocnictwo i wydruk z CEIDG,

 albo

 • Oświadczenie wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

Wzory Pełnomocnictwa oraz Oświadczenia (zob. 2.2.3.1 Procedura) zawarte są w Regulaminie i zawierają wzór danych wymaganych w Pełnomocnictwie/Oświadczeniu (https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf)

W każdym przypadku, w tym w razie konieczności uzupełnienia braków w zakresie złożonych Dokumentów, 31 grudnia 2020 r. jest ostatecznym terminem złożenia Dokumentów przez Beneficjentów.

Dopuszcza się weryfikację w rejestrach (CEIDG) w sposób zautomatyzowany przez Banki bez konieczności pozyskiwania odpisów/wydruków od Beneficjenta

Dostarczenie ww. dokumentów do Banku może nastąpić w następujący sposób:

 • w formie papierowej osobiście lub przez pocztę,

lub

 • w formie elektronicznej,

lub

 • w przypadku CEIDG dopuszcza się weryfikację w rejestrach (CEIDG) w sposób zautomatyzowany przez Banki bez konieczności pozyskiwania odpisów/wydruków od Beneficjenta pod warunkiem, że Banki odbiorą od Beneficjenta oświadczenie.

Z poważaniem

Bałtycki Bank Spółdzielczy

Szanowni Klienci,

Informujemy, że w celu zminimalizowania ryzyka ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) oraz mając na uwadze interes publiczny, ochronę zdrowia i życia Klientów i Pracowników banku placówki BBS-Banku są czynne w godzinach od 8:00 do 15:30.

W niektórych placówkach BBS-Banku liczba dostępnych Doradców może być ograniczona, a czas oczekiwania na obsługę wydłużony. 

W tej sytuacji zwracamy się z prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w banku i rekomendujemy korzystanie z bankowości elektronicznej oraz płacenie kartami lub mobilnie, starając się używać funkcji zbliżeniowej.

 

W celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, od 29 października 2020 roku wprowadzona została dwuetapowa metoda autoryzacji transakcji.

Kartą w internecie zapłacisz:

 1. udzielając odpowiedzi na pytanie weryfikacyjne, które wcześniej ustaliłeś w banku oraz
 2. podając jednorazowy kod SMS, który otrzymałeś na swój numer telefonu komórkowego,

lub

aktywując usługę 3D Secure w aplikacji SGB Mobile. Z tej formy może skorzystać klient indywidualny posiadający kartę debetową (w tym do kont walutowych).

Bardzo ważne: ta czynność nie wymaga osobistego kontaktu z bankiem.

Jak aktywować 3D Secure w SGB Mobile znajdziesz w przewodniku do aplikacji.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com