Centralna Informacja o rachunkach

Uzyskanie informacji o rachunkach jest możliwe dzięki wnioskowi złożonemu w dowolnym banku lub SKOK-u. Ważne, nie musi być to bank, w którym posiadamy konto. Lista banków – uczestników Centralnej Informacji. Bałtycki Bank Spółdzielczy jest uczestnikiem usługi Centralna Informacja o rachunkach (dalej: CI).

Centralna informacja pomaga:

  1. posiadaczowi rachunku będącemu osobą fizyczną oraz członkowi SKOK – odszukanie własnych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK
  2. osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku po członku SKOK – odszukanie rachunków osoby zmarłej (spadkodawcy), w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK
  3. podmiotowi uprawnionemu - odszukanie rachunków osoby w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK
  4. zarządcy sukcesyjnemu, o którym mowa w art. 92ba ust 1. Prawa bankowego oraz art. 13d ust 1 ustawy o SKOK – odszukanie rachunków osoby zmarłej, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK

Zbiorcza informacja zawiera:

  1. wskazanie podmiotów, które prowadziły albo prowadzą rachunek,
  2. numer rachunku,
  3. informację czy jest on nadal prowadzony,
  4. czy jest to rachunek wspólny,
  5. informację o umowach rachunku bankowego rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn określonych w Prawie bankowym (z powodu śmierci posiadacza rachunku albo braku dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat).

Zbiorcza informacja nie zawiera szczegółowych danych dotyczących rachunku. Uzyskanie takich danych, np.: wysokość salda na  rachunku, jest możliwa wyłącznie w placówce banku lub SKOK-u, w którym rachunek jest prowadzony.

 

Za uzyskanie informacji zbiorczej na podstawie pisemnego wniosku złożonego w BBS-Banku pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej – klienci Bałtyckiego Banku Spółdzielczego.

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com